top of page

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MACH NEDERLAND B.V.

 

Gevestigd aan de Beckeringhstraat 29, 3762 EV te Soest, gedeponeerd d.d.

 

 

Definities

1.1    Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de levering en/of werkzaamheden heeft gegeven.

1.2    Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de levering en/of werkzaamheden heeft aanvaard. Opdrachtnemer zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “Mach  Nederland”.

 

1.3    Onder opdracht wordt verstaan elk op zichzelf staand verzoek van opdrachtgever aan Mach Nederland om tegen betaling bepaalde zaken te leveren en/of werkzaamheden te (doen) verrichten.

 

1.4    Onder levering wordt verstaan al hetgeen Mach Nederland t.b.v. opdrachtgever binnen het kader van de door opdrachtgever aan Mach Nederland verstrekte opdracht(en) levert en/of verricht.

 

1.5    Onder offerte wordt verstaan een door Mach Nederland aan opdrachtgever verstrekte opgave van de door Mach Nederland t.b.v. opdrachtgever te leveren zaken en/of te verrichten diensten en van de hieraan voor opdrachtgever t.b.v. Mach Nederland verbonden kosten.

Toepasselijkheid

 

 2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door Mach Nederland, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen door of vanwege Mach Nederland uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet  anders is overeengekomen.

 

2.2    De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen of nieuwe door hem met Mach Nederland te sluiten overeenkomsten.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Alle offertes, prijsopgaven, voorraadlijsten e.d. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft Mach Nederland het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na de opdracht door opdrachtgever te herroepen. Mach Nederland is pas gebonden na schriftelijke bevestiging van de door opdrachtgever gegeven opdracht.

 

3.2    Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen zijn slechts verbindend indien en voorzover deze door Mach Nederland schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.3    Voor leveranties c.q. werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.4    Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties in de ruimste zin van het woord worden geacht, bij wijze van aanduiding, de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De te leveren goederen kunnen van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van goederen te weigeren danwel enigerlei vergoeding te verlangen, tenzij de afwijking zo groot is, dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

 

3.5    Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen Mach Nederland en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Levering

4.1    Alle door Mach Nederland genoemde leveringstermijnen zijn naar haar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Mach Nederland bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, zijn de door Mach Nederland genoemde leveringstermijnen derhalve niet fataal. Mach Nederland is in ieder geval niet gebonden aan leveringstermijnen, die vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

4.2    Verzending en transport geschiedt steeds voor rekening en risico van Mach Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3    Mach Nederland is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door Mach Nederland afzonderlijk worden gefactureerd.

4.4    Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele tekorten en/of beschadigingen. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde, die bij aflevering blijken, dient opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, dan wel anderszins onverwijld schriftelijk aan Mach Nederland kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is conform zijn opdracht en in goede staat te hebben ontvangen.

 

Prijzen

 

5.1    Alle door Mach Nederland opgegeven prijzen worden berekend op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting en in Euro’s.

 

5.2    Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van prijzen van leveranciers, materiaalkosten, arbeidskosten, overheidslasten, vrachtkosten, assurantiekosten, en deze prijsverhogingen treden op na het sluiten van de overeenkomst en voor de levering, dan behoudt Mach Nederland zich het recht voor om de prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande dat de opdrachtgever bevoegd zal zijn, zijn opdracht te annuleren, wanneer een dergelijke verhoging binnen drie maanden na het geven van de opdracht zou plaatsvinden en meer dan 5% van het oorspronkelijke orderbedrag beloopt.

 

Montage

 

6.1    Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de voor montage eventueel benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verlichting e.d. tijdig ter beschikking van Mach Nederland staan. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Inschakeling derden

 

7.1    Mach Nederland behoudt zich het recht voor bij uitvoering van de opdracht of onderdelen van de opdracht gebruik te maken van niet bij haar in dienst zijnde derden, zulks na overleg met opdrachtgever. De kosten worden aan opdrachtgever doorberekend conform de door Mach Nederland verstrekte prijsopgave.

 

Betaling

 

8.1    Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. Mach Nederland behoudt zich ten allen tijde het recht voor uitsluitend tegen directe betaling te leveren (remboursement) of om aflevering gehele of gedeeltelijke betaling te bedingen.

 

8.2    Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan Mach Nederland een rentevergoeding verschuldigd ad 2% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.

 

8.3    Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is Mach Nederland gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven en is de opdrachtgever de hieraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 125 Euro. Wanneer door Mach Nederland het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, is deze naast het verschuldigde factuurbedrag, rente en buitenechtelijke incassokosten ook de aan de faillissementsaanvraag verbonden kosten verschuldigd.

 

8.4    Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande bedragen.

 

Opschorting/Ontbinding

9.1    Mach Nederland is steeds gerechtigd opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

 

9.2    Mach Nederland is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6 : 52 BW.

 

9.3    Mach Nederland is gerechtigd tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan verplichtingen, die voor hem uit enige met Mach Nederland gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

 

9.4    De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor geregelde gevallen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

9.5    Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering voor Mach Nederland m.b.t. hetgeen is geleverd c.q. door Mach Nederland reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

 

Eigendomsbehoud

 

10.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Mach Nederland totdat al hetgeen Mach Nederland uit welken hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

 

10.2 Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet c.q. niet volledig nakomt, verleent hij aan Mach Nederland een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde goederen voor rekening van opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht Mach Nederland alle medewerking te verlenen, indien deze van dit recht gebruik wenst te maken. Voorafgaande ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

 

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 

11.1 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot door Mach Nederland verstrekte offertes, tekeningen, en overige op de opdracht betrekking hebbende stukken blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Mach Nederland.

 

Aansprakelijkheid

 

12.1 Ingeval van toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst zal opdrachtgever Mach Nederland in de gelegenheid stellen om de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. In dat geval is Mach Nederland niet tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

 

12.2 Indien van opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de hiervoor sub 1 omschreven weg te volgen, beperkt de aansprakelijkheid van Mach Nederland zich tot vervangende schadevergoeding met een maximum van 50% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door Mach Nederland aan opdrachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting. Aansprakelijkheid van Mach Nederland voor enige verdere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, met inbegrip van vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade of schade wegens gederfde winst.

 

12.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat opdrachtgever een volgens hem aan Mach Nederland toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Mach Nederland heeft gemeld.

 

Garantie en reclameren

 

13.1 De door Mach Nederland geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen, dan de garantie, die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen, van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. Mach Nederland zal de opdrachtgever omtrent (de omvang van) de hem verleende garanties onmiddellijk op de hoogte moeten stellen, zodra de opdrachtgever hem daartoe verzoekt, zulks tenzij de opdrachtgever van (de omvang van) die garanties in redelijkheid op een andere wijze heeft kunnen kennisnemen.

 

13.2 Reclames betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Mach Nederland dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de ontvangst van de geleverde goederen schriftelijk aan Mach Nederland kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging  behoeft.

 

13.3 Het recht op garantie/reclame vervalt in ieder geval, indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen, niet zijn opgevolgd of de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. in gebruik zijn genomen. Retourzendingen kunnen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mach Nederland geschieden. Een door de opdrachtgever ingestelde actie ter zake van garantie en/of reclame schort zijn betalingsverplichting aan Mach Nederland niet op.

 

Niet-toerekenbare tekortkomingen

 

14.1 Onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, alsmede mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, contingenterings- of ander overheidsmaatregelen, werkstaking, staking van vervoer, brand, het niet, niet-tijdige of niet-behoorlijk voldoen door derden van wie Mach Nederland voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Mach Nederland om welke reden dan ook behoudens verzuim van Mach Nederland jegens die derden, waardoor Mach Nederland de order niet tijdig of niet zonder objectieve normen gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen als een niet-toerekenbare tekortkoming gelden. Hetzelfde geldt, indien Mach Nederland onverwachts zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel, voorzover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.

 

14.2 Wanneer één van de in het voorgaande lid omschreven gevallen zich voordoet, zal de opdrachtgever Mach Nederland in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

 

14.3 In geval van een niet-toekenbare tekortkoming is elke schadeplichtheid van Mach Nederland uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om ingeval van een niet-toekenbare tekortkoming de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik mogen maken dan na verloop van één maand nadat de tekortkoming is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie schriftelijk een langere termijn zijn overeengekomen.

 

Geschillen

 

15.1 Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, verband houdende met offertes van, overeenkomsten met, leveringen en werkzaamheden van Mach Nederland aan een opdrachtgever, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.

bottom of page